สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา 19 ถนนวงเวียน 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7320-3784 โทรสาร 0-7320-3782
หน้าแรก HOME วิสัยทัศน์ : พัฒนาการขนส่งสาธารณะและงานบริการให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และมีส่วนร่วม  ค่านิยม : จิตบริการหรือบริการด้วยใจ กระตือรือร้น การเรียนรู้ ปรับทัศนคติ การจัดการที่ดี  วัฒนธรรม : ทักทาย ยิ้มให้

  ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด
  ข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำ

Website Hit Counters
สถิติผู้เยี่ยมชม

 
 

สขจ.ยะลา ร่วมออกตรวจความพร้อมช่วงฤดูฝน
 อ่านต่อ [๑๘-๐๘-๒๕๕๙]


สขจ.ยะลา ร่วมออกตรวจความพร้อมช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง
 อ่านต่อ [๑๕-๐๗-๒๕๕๙]


สขจ.ยะลา จัด โครงการสนามจราจรฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านตาเซะ
 อ่านต่อ [๒๕-๐๕-๒๕๕๙]


สขจ.ยะลา จัด โครงการสนามจราจรฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 4
 อ่านต่อ [๒๔-๐๕-๒๕๕๙]


สขจ.ยะลา ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและรถโดยสารสาธารณะ
 อ่านต่อ [๑๕-๐๔-๒๕๕๙]


สขจ.ยะลาตรวจความพร้อมผู้ขับรถและรถโดยสาร ณ สถานประกอบการ
 อ่านต่อ [๑๕-๐๔-๒๕๕๙]


สขจ.ยะลามอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
 อ่านต่อ [๓๑-๐๓-๒๕๕๙]


สขจ.ยะลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงแรมยะลารามา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 อ่านต่อ [๒๒-๐๗-๒๕๕๘]


สขจ.ยะลา จัดกิจกรรมสายตรวจประชาอาสา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
 อ่านต่อ [๑๔-๐๗-๒๕๕๘]

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
การจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าพาสปอร์ตรถยนต์สามารถใช้ได้ใน 7 ประเทศ กรมการขนส่งทางบก ขอชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง
กฏกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดที่เบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
ประกาศนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือให้ผู้อื่นขับรถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม สมุดคู่มือประจำรถ และเครื่องหมายพิเศษ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การกำหนดรูปแบบรายละเอียดและสีของเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี สำหรับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ให้เจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดแตกลายงา..สามารถขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ป้ายอักษร ภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๕๕ (๔ ม.ค.๕๖)
ประกาศนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือให้ผู้อื่นขับรถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมสมุดคู่มือประจำรถ และเครื่องหมายพิเศษ (๔ ม.ค.๕๖)
นำส่งประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดแตกลายงา ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ (๓ ม.ค.๕๖)
ระเบียบกรมการขนส่่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ฯลฯ
ใบอนุญาตผู้ประจำรถ รูปแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์ ONE STOP SERVICE ที่ขนส่งทั่วประเทศ
ฤดูฝน..ขับรถยังไงให้ประหยัด &ปลอดภัย
+ - X / ก๊าซ NGV?ประหยัดกว่า? คุ้มกว่า? ดีกว่า?
ไฟซีนอนสว่างรบกวนสายตาคนขับรถสวนจริงหรือไม่

Webboard

Webboard สอบถามข้อมูลต่างๆ >>> คลิ๊กเลย


สิงหาคม       
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


นายรังสฤษดิ์ วรสีหะ
ขนส่งจังหวัดยะลา


 
 ลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  dlt_yala@hotmail.com